Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Doel - Definitie

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de vennootschap Glowsera.

1.2 Enkel de bijzondere voorwaarden vermeld op de voorpagina, indien van toepassing, deze algemene voorwaarden en de commerciële code regelen de verkoopsvoorwaarden van de producten en diensten van glowsera.com. Zij hebben voorrang op alle andersluidende bedingen en voorwaarden die kunnen voorkomen op bestellingen of andere documenten uitgaande van de klant.

1.3 glowsera.com is een virtuele ruimte waarin derden een grote verscheidenheid aan producten aanbieden aan gebruikers in verschillende landen over de hele wereld.

1.4 Een derde is ofwel een rechtspersoon ofwel een natuurlijk persoon die producten aanbiedt aan gebruikers via het platform en via verschillende omgevingen.

1.5 De omgevingen zijn verschillende webadressen waar het logo of de naam van de glowsera.com te vinden is.


Artikel 2 - Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het bestellen en kopen van producten bij verkopers via het platform.

2.2 Iedere klant die in het kader van de omgeving een bestelling plaatst voor een door een verkoper aangeboden product, aanvaardt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Het principe van een marktplaats.

2.3 Afwijkingen en aanpassingen van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gemaakt. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op kopers die gekwalificeerd zijn als consument en kopers die gekwalificeerd zijn als professionele consument.

2.5 De toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde is uitsluitend ten laste van de verkoper en de consumenten in overeenstemming met artikel

2.4.

glowsera.com is niet verantwoordelijk voor eventuele tekortkomingen en voor de verschillende toepassingen van de individuele landen wereldwijd.

2.6 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die bij deze marktplaats betrokken zijn, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verkoper(s) of koper(s).

2.7 glowsera.com is gerechtigd deze algemene (ver)koopvoorwaarden te wijzigen in overeenstemming met de goede trouw van de marktplaats. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Indien een koper vervolgens een bestelling plaatst, aanvaardt hij/zij de toepassing van deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 - Contact met de klant

3.1 De klant dient minimaal 18 jaar oud te zijn

3.2 De klant kan gecontacteerd worden via e-mail.

3.3 De klant erkent dat glowsera.com een intermediair is tussen een fabrikant/aanbieder en de klant, een marktplaats waar vraag en aanbod zich bevinden.

3.4 De klant verklaart te handelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

3.5 De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij/zij doorgeeft

Artikel 4 - Aanbod van derden

4.1 glowsera.com is de handelsagent van de verkoper. De klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen de klant en de verkoper. glowsera.com is geen partij bij deze overeenkomst en zal dat ook niet worden.

4.2 In geval van vragen of klachten betreffende de door de klant aangekochte producten, dient de klant contact op te nemen met het platform, dat een adres zal opgeven voor de terugzending van de defecte of niet-conforme producten. In geval van een terugbetalingsverplichting zal glowsera.com hierover details verstrekken.

4.3 glowsera.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk, ook niet voor gebreken en non-conformiteit van de gekochte producten.


Artikel 5 - Bestelling en levering

5.1 De klant kan bij glowsera.com een bestelling plaatsen via het normale bestelproces.

5.2 De klant kan van de verkoper een factuur ontvangen volgens de voorwaarden van de verkoper.

5.3 De eigendom van de geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 6 - Restitutie en betaling

6.1 De klant is de koopprijs van het (de) via het glowsera.com platform gekochte product(en) verschuldigd aan de verkoper. De klant wordt niet ontslagen van zijn verplichting tot betaling door rechtstreekse betaling aan de verkoper.

6.2 In geen geval kan glowsera.com verantwoordelijk worden gesteld voor een leveringstermijn die onredelijk zou zijn in functie van de plaats van productie van het product en of in toepassing van artikel 11.1 (overmacht). In geen geval kan restitutie worden gevraagd of verkregen tenzij schriftelijk anders vermeld.


Artikel 7 - Koopafspraken met de verkoper(s)

7.1 Indien een klant via het platform een product koopt van een verkoper, verbindt de klant zich ertoe kennis te nemen van de algemene verkoopvoorwaarden van de betrokken verkoper(s) van wie hij via het platform een of meerdere producten koopt, en deze te aanvaarden.


Artikel 8 - Informatie en gebruik van gegevens

8.1 De klant dient zijn e-mailadres goed in de gaten te houden zodat de klant kennis kan nemen van de informatie die hem door glowsera.com wordt toegezonden of van de mededelingen van de verkoper indien die er zijn.

8.2 glowsera.com is niet verantwoordelijk voor informatie die niet tijdig verschijnt of die onduidelijk is of voor kennelijke fouten, ongeacht de herkomst van de informatie of aan wie de informatie is verstrekt.

8.3 De klant verklaart dat hij/zij weet en aanvaardt dat zijn/haar naam en adres noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst.

8.4 De klant erkent dat een evaluatiesysteem deel uitmaakt van het verkoopproces. De klant kan hiertoe per e-mail worden uitgenodigd. De klant verklaart dat hij te goeder trouw zal deelnemen, indien hij daarvoor kiest. De klant garandeert dat alle verstrekte informatie correct en niet misleidend is. De klant onthoudt zich van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie.

8.5 glowsera.com heeft steeds het recht om de publicatie van een bericht op de sites te weigeren of te verwijderen indien het bericht in strijd is met de wet- of regelgeving, openbare orde en/of goede zeden.


Artikel 9 - Diversen

9.1 glowsera.com heeft het recht om op basis van het handelsverleden van de klant bepaalde privileges te beperken, in te houden of in te trekken dan wel de bestelling te blokkeren, te weigeren of te beperken van de artikelen van de verkoper via zonavina.com. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de zonavina.com.

9.2 Een belasting op toegevoegde waarde kan nimmer worden toegepast op een belasting opgelegd door een land van welke aard dan ook.

9.3 De glowsera.com is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig probleem of conflict met de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde tussen de verkoper en de koper in landen waar deze geheel of gedeeltelijk van toepassing kan zijn. zonavina.com heeft enkel een rol van louter en alleen mensen met elkaar in contact te brengen.


Artikel 10 - Scheidbaarheidclausule

10.1 Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend is of wordt, tast dit de verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Een onwerkzame bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een werkzame bepaling die de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert.

10.2 glowsera.com is steeds gerechtigd de functionaliteit ten behoeve van de aanbiedingen van de verkopers op de diverse platformen op te schorten zonder zich daarvoor te hoeven te verantwoorden en zonder uitstel.